1012020_๒๐๐๑๑๕_0026 - Copy.jpg

             หลักการและแนวคิดของการบริหารงบประมาณ ยึดหลักความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผู้เรียนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง 11 ด้าน เพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ยึดหลักการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณ มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณ มีความเป็นอิสระใน  การตัดสินใจ  มีความคล่องตัว ควบคู่กับความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้จากผลสำเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช้

       ขอบข่ายกลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

ได้กำหนดภาระงานไว้ดังนี้

  1.  งานแผนงาน

  2.  งานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ

  3.  งานควบคุมภายใน

  4.  งานบริหารการเงิน

  5.  งานบริหารการเงินด้านสวัสดิการ

  6.  งานบัญชี

  7. งานบริหารพัสดุระบบ E–GP เงินงบประมาณ-

       เงินนอกงบประมาณ

  8. งานพัสดุระบบบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง

  9. งานพัสดุลงทะเบียนวัสดุสิ้นเปลือง 

  10. งานพัสดุระบบครุภัณฑ์สถานศึกษา

         (M-OBEC)

  11. งานสารสนเทศ